Godkänner VILLKOREN

Allmänna Villkor(2020 04 24) Arti AB

Dessa allmänna villkor mellan dig som Kundvid beställning frånFood Court Gamla Uppsala, www.foodonlineuppsala.se Arti ABOrg.nummer: 556936-7948,VATTHOLMAVäGEN 69, 754 40 Uppsala

Observera att Villkoren utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Villkoren berör.

1. Allmänt om Tjänsten

1.1. Tjänsten som Arti AB/Food Court Gamla Uppsala, nedan Arti AB,erbjuder dig som konsument innebär att Du som Kund beställer mat och/eller dryck via Hemsidan (benämns nedan som "BESTäLLNINGEN"). Du betalar för BESTäLLNINGEN (genom kortbetalning eller med swish) inklusive leverans av BESTäLLNINGEN direkt till angiven adressvid beställningstillfället. Du betalar alltså inte till det bud som levererar BESTäLLNINGEN till dig.

2. Utbud

2.1 För att säkerställa att BESTäLLNINGENs kvalitet bibehålls är urvalet av Måltider som visas via Hemsidan eller Appen beroende av den leveransadress Du anger.

3. Beställning och leverans

3.1 Samtliga beställningar genomförs via Hemsidan eller Appen genom att Du väljer en eller flera Måltider Du önskar köpa . Välj sedan om Du vill få din beställning levererad så snart som möjligt eller om Du vill göra en förbeställning. En förbeställning kan göras maximalt tre (3) dygn i förväg. Observera att Arti ABaldrig tar emot beställningar av Måltider via mejl, via live-chatten.

3.2 En beställning bekräftas alltid av ett e-postmeddelande och beräknad ungefärlig leveranstid visas på Hemsidan och i Appen.

4. Livsmedelshantering efter leverans

4.1 Så snart Du som Kund mottagit BESTäLLNINGEN övergår ansvaret för maten till dig som Kund. Arti ABersätter därför inte eventuella skador på BESTäLLNINGEN efter tidpunkten för avhämtningen. Om Du inte finns tillgänglig för att ta emot beställd Måltid vid leverans debiteras ordinarie priser enligt överenskommelse.

4.2 Maten tillagas och paketeras av Arti AB. Efter tillagning paketeras BESTäLLNINGEN av restaurangen och transporteras sedan av våra bud till dig i värmeisolerade väskor. Maten levereras alltså till Dig utan att någon av Oss på Arti ABhar hanterat råvarorna som ingår i BESTäLLNINGEN eller den färdiga BESTäLLNINGEN. BESTäLLNINGEN är färsk vid leverans och därmed avsedd att förtäras av Dig i direkt anslutning till att BESTäLLNINGEN levereras till Dig. Eftersom BESTäLLNINGEN ska ätas direkt när leverans skett tar Arti ABinget ansvar för BESTäLLNINGENs hållbarhet och/eller kvalitet om den inte förtärs i direkt anslutning till leveransen. Om förtäring inte sker i direkt anslutning till leverans ansvarar Kunden såledessjälv för att kontrollera BESTäLLNINGENs kvalitet innan förtäring och risken för maten övergår på Kunden när BESTäLLNINGEN levererats av Arti AB till den av kunden angivna leveransadress.

5. Innehåll och komponenter i BESTäLLNINGEN

5.1 Via Hemsidan presenterar Arti ABen så detaljerad innehållsförteckning som möjligt för samtliga Måltider med syfte att Du som Kund ska få så bra information som möjligt om råvaror och ingredienser, allergener etc. som ingår i BESTäLLNINGEN. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information om att restaurangen bytt ut eller kompletterat en råvara eller ingrediens som ingår i en Måltid. Om Du har frågor kring någon av Måltiderna och de komponenter som ingår i dem eller om Du har ytterligare frågor kring innehållsförteckningen är Du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

5.2 Arti ABreserverar sig för att;

a. undantagsfall, kan byta ut vissa ingredienser och/eller råvaror som specificerats i varje Måltid mot lämpliga och likvärdiga ersättningsvaror. Detta kan till exempel bli aktuellt vid råvarubrist eller om ursprungsingrediensen av annan anledning behöver bytas ut eller ersättas.

b. för övriga frågor relaterad till specialkost, en beställning, leverans eller i övrigt hänvisar vi till Arti AB:s FAQ som finns tillgänglig via Hemsidan här.

6. Vad kostar Tjänsten och hur betalar jag?

6.1. Priser

6.2 Aktuella priser per Måltid och för leveransen visas alltid via Hemsidan och Appen. Arti ABäger rätt att genomföra förändringar beträffande avgiftens storlek och/eller Tjänstens innehåll. Vid väsentliga förändringar beträffande Tjänstens innehåll uppdateras dessa Villkor och en ny version hålls tillgänglig via Hemsidan och Appen. Du ansvarar själv för att tillse att Du tagit del av den senast uppdaterade versionen via Hemsidan och/eller Appen.

6.3 Vid de tillfällen då Arti ABerbjuder dig som Kund särskilt introduktionspris eller &qout;prova på-pris&qout;, gäller sådant erbjudande endast en gång per person. Detsamma gäller även andra kampanjer med Arti ABsom avsändare om inte annat anges specifikt i den aktuella kampanjen. Arti ABförbehåller sig rätten att avsluta kampanjer och tiden för introduktionspris eller liknande utan föregående meddelande till dig som Kund.

7. Betalning

7.1 Som Kund hos Arti AB betalar Du i regel via kontokort(direktbetalning) eller swish.Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

7.2 Angivna priser i SEK inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra priser på varor.

7.3 Kortbetalning accepteras med Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt

8. åtaganden som Kund hos Arti AB

8.1 Genom att godkänna Villkoren intygar Du att Du är 18 år och att inga andra hinder föreligger för att Du godkänner dessa Villkor. Ett godkännande innebär att Du accepterar att följa Villkoren vid användning av Tjänsten. Så snart Du registrerat dig som Kund och genomfört din första beställning skickas ett bekräftelsemejl till den e-post adress Du angivit vid registreringen innehållandes dina kontakt- och kunduppgifter tillsammans med eventuell annan information. Du ansvarar själv för att de uppgifterna Du lämnar vid registrering ska vara korrekta och uppdaterade samt att dina uppgifter hålls uppdaterade vid behov. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare.

8.2 Du som Kund har inte rätt att använda Arti AB:s varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten.

9. Personuppgiftshantering och dataskydd

9.1 Vi handlägger alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, Personuppgiftslagen (1998:204) (hädanefter benämnd &qout;PUL&qout;). PUL syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer.

9.2 Dina personuppgifter är alltid skyddade från tillgång av obehörig. Arti AB värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar alltid skyddet av all information Du anförtror oss för att skydda din integritet. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen

9.3 Arti AB behandlar Kundens personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om egna, företagets Arti AB:s tjänster. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att utföra identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling. Detta kan inkludera överföring av uppgifter till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-området. Om personuppgifter lämnas ut för behandling för Arti AB:s räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande.

9.4 Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår hemsida, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. Arti AB ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktig leveransadress, e-postadress. Har Du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är Du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

10. Reklamationer, synpunkter och ångerrätt

10.1 Reklamation och feedback

10.2 Vi vill att Du ska vara nöjd! Om det skulle vara något fel på den Måltid som levereras och felet fanns vid leveranstillfället, ber vi dig kontakta oss omedelbart. Så snart som möjligt efter att vi mottagit din reklamation eller åsikt granskar vi ärendet för att identifiera problemet med syfte att finna en lösning. Arti AB förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation.

10.3 ångerrätt

Försäljningen av mat via Arti AB omfattas inte av ångerrätt enligt distansavtalslagen (lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler). Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

11. Arti AB:s rätt att avsluta Tjänsten Arti AB reserverar sig rätten att avsluta Tjänsten för Kunder som bryter mot dessa Villkor. En sådan uppsägningsker omedelbart och meddelas den aktuella Kunden via e-post.

12. övrigt

12.1 Arti AB förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Kunden tillfredsställande sätt

12.2 Du är skyldig att ersätta Arti AB för all direkt och indirekt skada som Du åsamkat Arti ABi anledning av brott mot Villkoren.

12.3 Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller, försåvitt annat inte följer av tvingande lag, följande avseende Arti AB:s ansvar gentemot dig som Kund:

12.4 Utöver vad som anges i Villkoren lämnar Arti AB inga garantier beträffande innehåll, information, råvaror, ingredienser, tjänster eller annat som tillhandahålls av eller genom Arti ABvia Hemsidan eller Appen, Arti AB lämnar inte heller några garantier beträffande Hemsidans och/eller Appens funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.

12.5 Arti AB ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av Information som Du skickar in till Arti AB eller material eller information som Du tar emot. Vidare ansvarar inte Arti AB för brottsliga gärningar som begås med användning av Arti AB:s tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida.

12.6 Arti AB ansvarar inte för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av information från Arti AB.

12.7 Detta gäller dock inte om Arti AB orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

12.8 Arti AB förbehåller sig rätten att ställa in eller avboka en leverans av en eller fler Måltider om Kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering eller vid force majeureliknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för Arti AB, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att leverans ska kunna fullgöras. Arti ABåtar sig att så snart som möjligt meddela Kunden om en leverans kan komma att bli sen alternativt om leveransen riskerar att utebli helt. Självklart debiterar inte Arti AB för utebliven Måltidom skälet för den uteblivna maten beror på Arti AB.

13. Tvistelösning

13.1 Om tvist föreligger mellan Arti AB och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av allmän domstol i Sverige

Kundvagn

Scroll To Top